Kancelaria Radcy Prawnego

Usługi prawne
obsługa rynku nieruchomości, prawo administracyjne, gospodarcze i cywilne

Przetwarzanie danych osobowych


Obowiązek informacyjny administratora danych
w związku wejściem w życie dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) "RODO"

Administrator danych

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Tomasz Kamiński Kancelaria Radcy Prawnego z siedzibą w Toruniu przy ul. Hubego 8B/10, 87-100 Toruń, NIP: 579-204-25-76. Dane kontaktowe: numer telefonu 506-395-323, adres poczty elektronicznej: kancelaria@tomaszkaminski.pl.
 2. Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych i wszelkie obowiązki związane z ochroną danych osobowych wypełnia samodzielnie.

Cele przetwarzania

 1. Administrator przetwarza dane osobowe w celu:
  1. świadczenia usług prawnych w związku z realizacją obowiązków powierzonych przez Klienta Kancelarii, co obejmuje również przekazywanie danych w prowadzonych postępowaniach stronom i uczestnikom tych postępowań oraz ich pełnomocnikom, organom administracji publicznej, organom ścigania, sądom powszechnym, Sądowi Najwyższemu oraz sądom administracyjnym;
  2. wykonania obowiązków ciążących na Administratorze, takich jak:
   1. wystawianie i przechowywanie faktur oraz innych dokumentów księgowych (np. deklaracje podatkowe, jednolite pliki kontrolne - JPK).
   2. udzielanie odpowiedzi na pytania Klientów Kancelarii związane z przetwarzaniem danych osobowych,
   3. realizowanie praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych Klientów Kancelarii

Podstawa prawna przetwarzania

 1. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda Klienta Kancelarii na realizacje obowiązków polegających na świadczeniu usług prawnych na rzecz Klienta.
 2. Źródłem pochodzenia danych osobowych jest ich udostępnienie Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą.
 3. Część danych osobowych przetwarzanych przez Administratora, takich jak imię i nazwisko/nazwa, adres zamieszkania/siedziba, numer NIP lub PESEL pochodzi ze źródeł powszechnie dostępnych, takich jak elektroniczny system Krajowego Rejestru Sądowego, Elektroniczny System Ksiąg Wieczystych, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, rejestr upadłości itp.
 4. Podanie danych osobowych przez Klienta Kancelarii dobrowolne, jednakże jest warunkiem wykonywania usług prawnych na rzecz Klienta. Niepodanie danych w zakresie wymaganym przez Administratora skutkować będzie niewykonaniem umowy.
 5. Administrator pozyskuje również dane osobowe dotyczące osób trzecich, a przekazane bezpośrednio przez Klientów Kancelarii lub uzyskane przez Administratora w toku prowadzonych postępowań. W takiej sytuacji pozyskane dane osobowe muszą pozostać poufne zgodnie z obowiązkiem zachowania tajemnicy zawodowej radcy prawnego (art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 roku o radcach prawnych). Administrator przetwarza dane osobowe osób trzecich - niebędących Klientami Kancelarii - w celu należytego zabezpieczenia żywotnych interesów Klientów Kancelarii. Zgodnie z art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 roku o radcach prawnych nie ma zastosowania przepis art. 21 ust. 1 RODO dotyczący możliwości wniesienia sprzeciwu w przypadku danych osobowych pozyskanych przez radcę prawnego w związku z udzielaniem pomocy prawnej.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres świadczenia usług, okres przedawnienia roszczeń związanych ze świadczeniem usług, okres przedawnienia należności publicznoprawnych oraz przez okres umożliwiający Administratorowi wypełnianie obowiązków przewidzianych w Kodeksie Etyki Radcy Prawnego w tym w szczególności niedopuszczenia do możliwości powstania konfliktu interesów z innymi klientami kancelarii. Okres przechowywania danych wynosi najdłużej 10 lat od końca roku, w którym zakończyło się postępowanie, w którym dane osobowe zostały zgromadzone.

Odbiorcy danych osobowych

 1. Administrator przekazuje dane osobowe:
  1. podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora, tj.: podmiotom świadczącym usługi księgowe lub audytowe w zakresie niezbędnym do prawidłowego rozliczania zobowiązań publiczno-prawnych;
  2. podmiotom, które realizują na rzecz Kancelarii usługi związane z technologią informacyjną (IT) i usługi informatyczne;
  3. innym podmiotom przetwarzającym dane we własnym imieniu:
   1. podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,
   2. podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) w celu dokonywania rozliczeń z klientami kancelarii;
  4. podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym m.in. stronom i uczestnikom postępowań prowadzonych przez Kancelarię, organom administracji publicznej, organom ścigania, sądom powszechnym, Sądowi Najwyższemu oraz sądom administracyjnym. Przekazanie przez Administratora danych osobowych stronom i uczestnikom postępowań, organom administracji publicznej, organom ścigania, sądom powszechnym, Sądowi Najwyższemu, sądom administracyjnym następuje jedynie w przypadkach określonych przez przepisy prawa.
 2. Administrator nie planuje przekazać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Zabezpieczenie danych osobowych

 1. Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 2. Dane osobowe Klientów Kancelarii nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie są profilowane.
 3. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Administratora z prośbą o udzielenie informacji.

Przetwarzanie danych w związku z usługami elektronicznymi

 1. Strona internetowa www.tomaszkaminski.pl oraz profil Kancelarii na portalu społecznościowym Facebook nie zbiera danych powszechnie zwanych jako „pliki cookies” zmierzających do automatycznego pozyskania danych osobowych użytkownika, który odwiedza stronę internetową, w celu optymalizacji usług. Strona www.tomaszkaminski.pl nie używa Google Analytics oraz innych narzędzi analitycznych, które pomagają w określeniu sposobu korzystania z niniejszej witryny. Podczas odwiedzania strony internetowej www.tomaszkaminski.pl oraz profilu Kancelarii na portalu społecznościowym Facebook zbierane są w dane osobowe takiej jak adres IP w celu administrowania stroną internetową i profilem. Samodzielny adres IP nie umożliwia przypisania adresu IP do zidentyfikowania konkretnego użytkownika bez podania dodatkowych informacji. Co do zasady dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom, chyba że obowiązek takiego ujawnienia wynika z przepisów prawa (np. ujawnienie na żądanie uprawnionych organów) lub jest niezbędne dla realizacji i odbywa się na żądanie użytkownika. Dane mogą zostać ujawnione również w ramach reagowania na incydenty związane z funkcjonowaniem strony internetowej dla własnych celów Administratora lub uzasadnionych celów podmiotu zewnętrznego związanych z bezpieczeństwem krajowym, organami ścigania, sporami sądowymi, dochodzeniami kryminalnymi, ochroną bezpieczeństwa jakiejkolwiek osoby lub ochrony przed śmiercią lub uszkodzeniem ciała, pod warunkiem uznania, iż takie interesy są nadrzędne wobec fundamentalnych praw i wolności, w związku z którymi wymagana jest ochrona użytkownika.
 2. Administrator strony internetowej www.tomaszkaminski.pl oraz profilu Kancelarii na portalu społecznościowym Facebook korzysta z usług dostawców działających na jego zlecenie i jego imieniu, takich jak np. dostawca usług technicznych (w zakresie obsługi infrastruktury technicznej potrzebnej do aktywnego utrzymania strony internetowej – hosting, przechowywanie i utrzymanie strony internetowej, jej zawartości i danych, które przetwarza Administrator oraz nimi zarządza) oraz dostawca usług informatycznych obsługujących użytkowników strony internetowej. Dane osobowe pozyskane podczas korzystania ze strony internetowej www.tomaszkaminski.pl oraz profilu Kancelarii na portalu społecznościowym Facebook przetwarzane będą przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania celów, dla których dane zostały zebrane oraz, po ustaniu celu przetwarzania, w określonym w przepisach i niezbędnym dla ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń okresie (np. w okresie przedawnienia roszczeń) lub, jeśli obowiązek ich przechowywania wynika z przepisów prawa (np. w przypadku konieczności przechowywania danych niezbędnych dla prowadzenia sprawozdawczości finansowej i podatkowej).

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

 1. Przysługuje Pani/Panu, w zakresie wynikającym z przepisów prawa:
  1. prawo do dostępu do swoich danych,
  2. prawo do sprostowania swoich danych,
  3. prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,
  4. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  5. prawo do przenoszenia danych,
  6. prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie.
  Aby skorzystać z powyższych praw może Pani/Pan złożyć wniosek do Administratora. Aby upewnić się, że jest Pani/Pan uprawniona do złożenia wniosku, Administrator może poprosić o pobranie dodatkowych informacji pozwalających Panią/Pana uwierzytelnić.
 2. Cofnięcie zgody przez Klienta Kancelarii na przetwarzanie jego danych osobowych, wyrażenie sprzeciwu odnośnie przetwarzania jego danych osobowych lub żądanie ograniczenia przetwarzania danych osobowych może zostać dokonane w każdym czasie. W tej sytuacji Administrator nie będzie już mógł przetwarzać danych osobowych, chyba że wykaże, że:
  1. istnieją prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności,
  2. istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 3. Cofnięcie zgody przez Klienta Kancelarii na przetwarzanie jego danych osobowych, wyrażenie sprzeciwu odnośnie przetwarzania jego danych osobowych lub żądanie ograniczenia przetwarzania danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wyrażenie przez Klienta Kancelarii sprzeciwu odnośnie przetwarzania jego danych osobowych, żądanie ograniczenia przetwarzania danych osobowych lub cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora doprowadzi do zaprzestania świadczenia usług prawnych na rzecz Klienta.
 4. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie danych przez Administratora narusza przepisy prawa. Jeśli w przyszłości powołany zostanie inny organ nadzorczy, ten organ będzie właściwy do rozpatrzenia skargi, z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś wykonywania obowiązków na rzecz Klienta.
Usługi prawne
Tomasz Kamiński